STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108421 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 300/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
04/04/2023

108422 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 304/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
05/04/2023

108423 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 305/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
05/04/2023

108424 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 306/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
05/04/2023

108425 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 307/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
05/04/2023

108426 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 308/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
05/04/2023

108427 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 309/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
05/04/2023

108428 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 310/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
05/04/2023

108429 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 313/BB-RA-BPL Đã thu hồi
06/04/2023

108430 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 314/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
06/04/2023