STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108461 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD34 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 271/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/12/2023

108462 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD34 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 298/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

108463 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD36 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 293/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/12/2021

108464 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD36 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 291/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023

108465 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 301/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/12/2021

108466 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 97/2023/NP-PL Còn hiệu lực
24/04/2023

108467 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 111/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/05/2023

108468 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 148/2023/NP-PL Còn hiệu lực
23/06/2023

108469 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 253/2023/NP-PL Còn hiệu lực
30/11/2023

108470 Thuốc thử xét nghiệm định tính các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD38 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 320/2023/NP-PL Còn hiệu lực
11/12/2023