STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108551 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84121CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ TOPMED Còn hiệu lực
24/12/2021

108552 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 324/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sinh Nam Còn hiệu lực
31/12/2021

108553 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 92521CN/190000014/PCBPL-BYT Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Khoa Học Quốc Tế Còn hiệu lực
03/01/2022

108554 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 95621CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỸ THÀNH Còn hiệu lực
03/01/2022

108555 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0206-2022/STECHPL Còn hiệu lực
02/06/2022

108556 Tủ Lạnh Âm Sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 565/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2022

108557 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0107/STECH-PL Còn hiệu lực
25/07/2022

108558 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1973/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2022

108559 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SINH NAM 08/24082022/PCBPL-SNC Còn hiệu lực
23/11/2022

108560 Tủ lạnh âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NAM VIỆT Á 30112022TBA Còn hiệu lực
30/11/2022