STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108601 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 0706-04/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2023

108602 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KHOA HỌC QUỐC TẾ 06102023/STECH/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2023

108603 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM 06/10-2023/CV-VNITS Còn hiệu lực
17/10/2023

108604 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG HELIUS PL2023-2512 Còn hiệu lực
11/01/2024

108605 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm (2oC÷ 8oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0812021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

108606 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 2oC÷8oC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN 01/2023/DA Còn hiệu lực
25/04/2023

108607 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm (2oC÷ 8oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 624- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
03/12/2020

108608 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm (2oC÷ 8oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0802021-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Đã thu hồi
06/04/2021

108609 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 20C÷80C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN 01/2022/DA Còn hiệu lực
08/11/2022

108610 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm kết hợp âm sâu (2oC÷8oC/ -40oC÷-20oC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN 01/2022/DA Còn hiệu lực
08/11/2022