STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
108761 Tủ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021352/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
23/09/2021

108762 Tủ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020456/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
29/10/2021

108763 Tủ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 07/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/05/2022

108764 TỦ Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 10/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/07/2023

108765 TỦ Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 19/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
14/09/2023

108766 Tủ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 01/2024/PL-CT130 Còn hiệu lực
19/02/2024

108767 Tủ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 03/2024/PL-CT130 Còn hiệu lực
02/04/2024

108768 Tủ y tế inox TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH 01.2022/BPL/MD Còn hiệu lực
08/07/2022

108769 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 64/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
18/06/2019

108770 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB 0619-170000127/KCB/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/06/2019