STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109021 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu (sàng lọc) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 08LH/PL-2022 Còn hiệu lực
17/02/2022

109022 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu (sàng lọc) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 09LH/PL-2022 Còn hiệu lực
21/02/2022

109023 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 166/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/04/2021

109024 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 167/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/04/2021

109025 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 168/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/04/2021

109026 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 186/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/10/2021

109027 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 187/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/10/2021

109028 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 188/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/10/2021

109029 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 266/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

109030 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 269/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022