STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109061 Thuốc thử xét nghiệm định tính màng đáy của mao mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2571/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

109062 Thuốc thử xét nghiệm định tính mẫu mô có sợi elastic TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3958/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/01/2024

109063 Thuốc thử xét nghiệm định tính melan A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2458/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

109064 Thuốc thử xét nghiệm định tính mRNA chuỗi nhẹ Kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2552/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/02/2023

109065 Thuốc thử xét nghiệm định tính mRNA chuỗi nhẹ Lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2553/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/02/2023

109066 Thuốc thử xét nghiệm định tính MUC1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3691/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/06/2023

109067 Thuốc thử xét nghiệm định tính mucopolysaccharide có tính acid yếu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2848/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

109068 Thuốc thử xét nghiệm định tính Neisseria gonorrhoeae TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210120 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/03/2021

109069 Thuốc thử xét nghiệm định tính NGFR TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3593/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/04/2023

109070 Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GAM MA VIỆT BỈ 190923 - VB.PLTTB Còn hiệu lực
20/09/2023