STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109081 Thuốc thử xét nghiệm định tính p120 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3434/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/01/2023

109082 Thuốc thử xét nghiệm định tính p63 và cytokeratin 5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3362/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

109083 Thuốc thử xét nghiệm định tính p63 và cytokeratin 5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3363/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2022

109084 Thuốc thử xét nghiệm định tính Pan Keratin (AE1/AE3/PCK26) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2481/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/10/2022

109085 Thuốc thử xét nghiệm định tính PAX5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2459/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

109086 Thuốc thử xét nghiệm định tính phân tử kết dính tế bào biểu mô (EpCAM) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3319/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

109087 Thuốc thử xét nghiệm định tính polysaccharide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2847/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

109088 Thuốc thử xét nghiệm định tính PRAME TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3653/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2023

109089 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein A-1-Antitrypsin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3600/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/11/2023

109090 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein ACTH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2499/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022