STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109101 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein c-MET TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2482/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2023

109102 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein c-MYC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2030/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

109103 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein c-MYC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2475/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

109104 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein C3d TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3602/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/11/2023

109105 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein C4d TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3558/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

109106 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CA 125 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2485/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

109107 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CA19-9 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2503/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
17/05/2022

109108 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CA19-9 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4063/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2024

109109 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Caldesmon TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2544/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2022

109110 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Caldesmon TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4066/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2024