STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109111 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Calponin-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3387/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/12/2022

109112 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Carbonic Anhydrase IX TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3870/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/06/2024

109113 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD138/syndecan-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2483/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

109114 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD16 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4067/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2024

109115 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD163 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1825/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/07/2021

109116 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD163 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2505/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

109117 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2543/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

109118 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3251/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

109119 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD21 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3223/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

109120 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD21 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3557/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023