STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109121 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD30 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2435/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

109122 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD31 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2506/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

109123 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD34 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3408/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

109124 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD38 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2508/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

109125 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD38 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4062/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/03/2024

109126 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD45 (LCA) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3560/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

109127 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD56 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3248/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

109128 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD61 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3409/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

109129 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CD71 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3410/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

109130 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein CDX-2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2487/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022