STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109131 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein chuỗi nhẹ Kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3140/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

109132 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein chuỗi nhẹ Lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3141/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

109133 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Claudin 18 (CLDN18) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3650/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/05/2023

109134 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Cytokeratin 19 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2489/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

109135 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Cytokeratin 19 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4068/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2024

109136 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Cytokeratin 5 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4069/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2024

109137 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein cytokeratin 8 & 18 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3249/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

109138 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein cytokeratin 8 và 18 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3411/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

109139 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein DLL3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3765/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

109140 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein DOG1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2509/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022