STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109141 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein E-cadherin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3412/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

109142 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Factor VIII-R Ag. TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3603/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/11/2023

109143 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein galectin-3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3413/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/01/2023

109144 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein GATA3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2511/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

109145 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein GCDFP-15 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2510/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

109146 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein GCDFP-15 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3986/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/01/2024

109147 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein GLUT1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3561/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

109148 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Glycophorin A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3562/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

109149 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Glypican-3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2490/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

109150 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Glypican-3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3252/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022