STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109151 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Granzyme B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3478/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

109152 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein HBME-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2513/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

109153 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein HHV-8 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4010/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/02/2024

109154 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein hPL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3607/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/11/2023

109155 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein IDH1 R132H TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3828/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

109156 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Inhibin alpha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3745/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2023

109157 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein INI-1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2492/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

109158 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Ki-67 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2426/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022

109159 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein kinase của u lympho dạng thoái sản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3707/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/07/2023

109160 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein kinase lymphoma thoái sản (ALK) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4096/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/04/2024