STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109161 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MLH1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2548/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

109162 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MLH1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3919/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/12/2023

109163 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MLH1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3961/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

109164 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MSH2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2549/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

109165 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MSH2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3926/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2023

109166 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MSH2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3962/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

109167 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MSH6 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2550/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

109168 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MSH6 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3925/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/12/2023

109169 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MSH6 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3963/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

109170 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MUC2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2515/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022