STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109171 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MUC5AC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2521/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2022

109172 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MUC6 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2518/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

109173 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MUC6 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3992/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/01/2024

109174 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MUM1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2424/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

109175 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein MUM1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3993/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/01/2024

109176 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein myeloperoxidase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3338/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/12/2022

109177 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein myogenin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2522/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/05/2022

109178 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein myogenin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4004/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/02/2024

109179 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Napsin A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2519/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

109180 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Napsin A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3563/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023