STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109181 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Napsin A TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4005/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/02/2024

109182 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Neurofilament TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2528/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

109183 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Neurofilament TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4014/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/03/2024

109184 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein NKX3.1 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3482/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023

109185 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Oct-2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1997/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/09/2021

109186 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Oct-2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3226/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

109187 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Oct-4 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2523/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

109188 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Olig2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1858/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/08/2021

109189 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Olig2 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2536/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/07/2022

109190 Thuốc thử xét nghiệm định tính protein p16INK4a TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2454/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022