STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109191 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể bất thường (nhận diện) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 369/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

109192 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể bất thường (sàng lọc) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 267/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

109193 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể bất thường (sàng lọc) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 367/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

109194 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu (nhận diện) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 23T/PL-2023 Còn hiệu lực
17/05/2023

109195 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu (sàng lọc) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 08LH/PL-2022 Còn hiệu lực
17/02/2022

109196 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể bất thường kháng hồng cầu (sàng lọc) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 09LH/PL-2022 Còn hiệu lực
21/02/2022

109197 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 166/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/04/2021

109198 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 167/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/04/2021

109199 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 168/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/04/2021

109200 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 186/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/10/2021