STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109201 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 187/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/10/2021

109202 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 188/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/10/2021

109203 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 266/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

109204 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 269/2022/NP-PL Còn hiệu lực
19/12/2022

109205 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể của hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 362/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/12/2023

109206 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể HIT-IgG (PF4-H) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 28/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
07/09/2022

109207 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1442/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Đã thu hồi
10/03/2021

109208 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 52/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
03/05/2024

109209 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 52/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
03/05/2024

109210 Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng kháng nguyên EBV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1440/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Đã thu hồi
03/03/2021