STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109211 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 005/023-MED/PLTTBYT/JJV/IOLs Còn hiệu lực
20/12/2023

109212 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDITEX VIỆT NAM 007/023-MED/PLTTBYT/JJV/IOLs Còn hiệu lực
25/12/2023

109213 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CARL ZEISS VIỆT NAM CZV-LTR-TLPL-2-2024 Còn hiệu lực
02/01/2024

109214 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT HỢP LỰC 02-2024/KQPL-KTHL Còn hiệu lực
25/01/2024

109215 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 1601/2024/BPL/PX-RA Đã thu hồi
16/01/2024

109216 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 1601/2024/BPL/PX-RA Đã thu hồi
16/01/2024

109217 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 1601/2024/BPL/PX-RA Đã thu hồi
16/01/2024

109218 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 1601/2024/BPL/PX-RA Đã thu hồi
16/01/2024

109219 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 1601/2024/BPL/PX-RA Đã thu hồi
16/01/2024

109220 Thủy tinh thể nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 1601/2024/BPL/PX-RA Đã thu hồi
16/01/2024