STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
109241 Thuốc thử xét nghiệm định tính TdT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2532/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

109242 Thuốc thử xét nghiệm định tính TdT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL4018/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/03/2024

109243 Thuốc thử xét nghiệm định tính tế bào biểu hiện RNA mã hóa bởi Epstein-Barr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1896/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2021

109244 Thuốc thử xét nghiệm định tính tế bào biểu hiện RNA mã hóa bởi Epstein-Barr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3521/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2023

109245 Thuốc thử xét nghiệm định tính thụ thể androgen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2498/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/05/2022

109246 Thuốc thử xét nghiệm định tính thụ thể androgen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3979/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2024

109247 Thuốc thử xét nghiệm định tính Thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2529/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

109248 Thuốc thử xét nghiệm định tính topoisomerase IIα TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3538/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/03/2023

109249 Thuốc thử xét nghiệm định tính Toxoplasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1525/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
24/02/2021

109250 Thuốc thử xét nghiệm định tính tryptase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3486/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/03/2023