STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112031 Vít xốp khóa đường kính 2.4/2.7/3.0/3.5/4.0/5.0/6.5/7.0mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL47/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

112032 Vít xốp khóa đường kính 4.0 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

112033 Vít xốp khóa đường kính 4.0mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

112034 Vít xốp khóa đường kính 6.5mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

112035 Vít xốp rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 101/MKM/0520 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
20/05/2020

112036 Vít xốp đường kính 4.0mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

112037 Vít xốp đường kính 6.5mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

112038 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TNL001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI TÂN NGUYỆT LINH Còn hiệu lực
20/12/2019

112039 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL011/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

112040 Vít xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL018/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019