STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112051 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232011/LN-GC-GUI/BPL Còn hiệu lực
20/11/2023

112052 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM 01B-2023/PLLACO-SP Còn hiệu lực
23/11/2023

112053 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 14/112022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112054 VẬT LIỆU TRÁM RĂNG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 31082023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

112055 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 13/102022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112056 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 01082022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112057 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 032022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112058 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 012022 Còn hiệu lực
24/01/2024

112059 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 26072023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

112060 Vật liệu trám răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI 20/PL/MMH Còn hiệu lực
21/02/2024