STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112081 Vít đơn trục, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

112082 Vít đơn trục, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

112083 Vít đơn trục, đa trục, thanh dọc cột sống thuộc hệ thống cấy ghép cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 301/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
04/04/2023

112084 Vít đơn trục, đa trục, thanh dọc cột sống thuộc hệ thống cấy ghép cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 303/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
05/04/2023

112085 Vít đốt sống tự mũi khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 328/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/09/2019

112086 Vít đốt sống tự mũi khoan PEEK PREVAIL (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

112087 Vít đốt sống tự ta rô ZEPHIR (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 57/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

112088 Vít đốt sống đa trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/08/2019

112089 Vít đốt sống đa trục rỗng nòng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

112090 Vít đốt sống đa trục rỗng nòng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 334/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019