STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112141 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 4.0mm ren ngắn tự khoan/tự ta-rô (Small Cannulated Cancellous Screw, Self-Tapping Screws /Self Drilling Dia 4.0mm ''Short Thread'') TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

112142 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 4.0mm toàn ren tự khoan/tự ta-rô (Small Cannulated Cancellous Screw, Self-Tapping Screws /Self Drilling Dia 4.0mm ''Full Thread'') TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

112143 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 4.5mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 127D/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
12/04/2023

112144 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 5.0mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 127E/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
12/04/2023

112145 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 6.5mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 127F/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
12/04/2023

112146 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 7.0mm ren 16mm (Large Cannulated Cancellous Screw - 16mm Thread/ Dia 7mm) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

112147 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 7.0mm ren 32mm (Large Cannulated Cancellous Screw - 32mm Thread/ Dia 7mm) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1009021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN BNL Còn hiệu lực
11/01/2022

112148 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 7.0mm, ren 20mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 127G/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
12/04/2023

112149 Vít xương xốp rỗng nòng đường kính 3.0mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 127A/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
12/04/2023

112150 Vít xương xốp rỗng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022