STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112191 Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 02/HLM19/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
05/06/2019

112192 Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG 1912/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/12/2022

112193 Túi ép tiệt trùng loại dẹp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0208/DUONG GIA/BPL Còn hiệu lực
03/08/2022

112194 Túi ép tiệt trùng nhiệt độ cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 678/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/06/2020

112195 Túi ép tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 678/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/06/2020

112196 Túi ép tiệt trùng nhiệt độ thấp TTBYT Loại A TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM - CTCP 08/22/VNM-PL Còn hiệu lực
28/12/2022

112197 Túi ép tiệt trùng phồng dạng cắt sẵn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TSG VIỆT NAM 2024003-TSG/BPL Đã thu hồi
15/06/2024

112198 Túi ép tiệt trùng phồng dạng cắt sẵn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TSG VIỆT NAM 2024003-TSG/BPL Còn hiệu lực
17/06/2024

112199 Túi ép tiệt trùng phồng dạng cuộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 36/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

112200 Túi ép tiệt trùng phồng dạng cuộn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TSG VIỆT NAM 2023004-TSG/BPL Còn hiệu lực
27/09/2023