STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112271 Vít trượt đa trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

112272 Vít trượt đa trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 20/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

112273 Vít trượt đa trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 332/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

112274 Vít trượt đa trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 335/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

112275 Vít trục cho đinh đóng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

112276 Vít trục cho đinh đóng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

112277 Vít xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

112278 Vít xương kim loại - Metallic Bone Screws TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 269/MED1118/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ÁNH DƯƠNG Còn hiệu lực
17/10/2019

112279 Vít xương kim loại rỗng nòng - Metallic Cannulated Bone Screws TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 272/MED1118/ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ÁNH DƯƠNG Còn hiệu lực
17/10/2019

112280 Vít xương nén TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1211/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022