STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112491 Vòng xoắn kim loại bít túi phình mạch - coils TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 107/DA-MCV/22 Còn hiệu lực
02/06/2022

112492 Vòng xoắn kim loại bít túi phình mạch - coils TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 108/DA-MCV/22 Còn hiệu lực
23/06/2022

112493 Vòng xoắn kim loại các loại, các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

112494 Vòng xoắn kim loại các loại, các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

112495 Vòng xoắn kim loại các loại, các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 158/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

112496 Vòng xoắn kim loại cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 10/MED0720 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
08/07/2020

112497 Vòng xoắn kim loại cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 10/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
12/10/2020

112498 Vòng xoắn kim loại cỡ lớn dùng trong can thiệp mạch. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 147/KQPLTV Còn hiệu lực
21/07/2022

112499 Vòng xoắn kim loại cỡ lớn dùng trong can thiệp mạch. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 147/KQPLTV Còn hiệu lực
21/07/2022

112500 Vòng xoắn kim loại cỡ lớn dùng trong can thiệp mạch. TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT 165/KQPL-TVC Còn hiệu lực
08/08/2022