STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112521 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 04240817 Công ty Cổ phần và Thương mai Quốc tế ATT Còn hiệu lực
08/08/2019

112522 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 745/170000077/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/03/2021

112523 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0112/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
03/08/2021

112524 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/117 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

112525 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/128 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

112526 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0335/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
28/10/2021

112527 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/11/618 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/12/2021

112528 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/151 Còn hiệu lực
24/08/2022

112529 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/152 Còn hiệu lực
24/08/2022

112530 Vòng van tim nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/166 Còn hiệu lực
02/11/2022