STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112601 Vật tư tiêu hao là cóng phản ứng đặc biệt cho phân tích mẫu thử in vitro trên máy phân tích sinh hóa. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1257/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112602 Vật tư tiêu hao là cóng phản ứng đặc biệt cho phân tích mẫu thử in vitro trên máy phân tích sinh hóa. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1178/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
19/08/2020

112603 Vật tư tiêu hao là cóng phản ứng đặc biệt cho phân tích mẫu thử trên máy phân tích sinh hóa. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1269/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112604 Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1324/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112605 Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1364/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112606 Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1365/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112607 Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1344/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112608 Vật tư tiêu hao là dung dịch hệ thống dùng để rửa bộ phát hiện của máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1345/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112609 Vật tư tiêu hao là dung dịch phụ trợ dùng để cung cấp một điện thế tham chiếu cho xét nghiệm định lượng natri, kali và chloride. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1453/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
22/10/2020

112610 Vật tư tiêu hao là dung dịch phụ trợ dùng để cung cấp một điện thế tham chiếu cho xét nghiệm định lượng natri, kali, chloride và lithium. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1455/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
22/10/2020