STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112621 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống phân tích sinh hóa Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1360/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112622 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng trên các hệ thống Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1343/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112623 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng trên các hệ thống Roche/Hitachi. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1342/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112624 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng cho máy phân tích miễn dịch trong quá trình vận hành khi thay đổi thuốc thử. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1363/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112625 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu trên các máy phân tích miễn dịch. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1361/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112626 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1362/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
24/08/2020

112627 Vật tư tiêu hao là dung dịch rửa kim hút thuốc thử và mẫu và ống dẫn. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1252/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112628 Vật tư tiêu hao là dung dịch vệ sinh dùng cho môđun ISE để làm sạch điện cực chọn lọc ion natri. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1267/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112629 Vật tư tiêu hao là dung dịch vệ sinh dùng cho môđun ISE để vệ sinh điện cực chọn lọc ion và dùng cho hệ thống máy phân tích sinh hóa để vệ sinh dòng chảy ISE. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1268/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
14/08/2020

112630 Vật tư tiêu hao là dung dịch vệ sinh để làm sạch điện cực chọn lọc ion natri. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1456/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
22/10/2020