STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112631 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200674 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
09/11/2020

112632 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 53/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/11/2020

112633 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019415A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
04/12/2020

112634 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210270 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SANG THU Còn hiệu lực
06/05/2021

112635 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC 12-VCPL21 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM CREATE MEDIC Đã thu hồi
12/05/2021

112636 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-161/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
04/11/2021

112637 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-160/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
05/11/2021

112638 Vi ống thống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-169/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

112639 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-167/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

112640 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KHÔI MINH 43/CV-KM Còn hiệu lực
17/10/2022