STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112811 Vật liệu làm răng giả tạm thời (Tempron) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
25/11/2021

112812 Vật liệu làm răng giả tạm thời (Unifast III) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
25/11/2021

112813 Vật liệu làm răng giả tạm thời (Unifast III) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
27/12/2021

112814 Vật liệu làm răng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 60/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA EASY Còn hiệu lực
23/02/2021

112815 Vật liệu làm răng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1982021-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

112816 Vật liệu làm răng sứ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1992021-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/07/2023

112817 Vật liệu làm răng sứ giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 002-CCPL-LPN/170000134/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/07/2022

112818 Vật liệu làm răng tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191339 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/12/2019

112819 Vật liệu làm răng tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-020-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Còn hiệu lực
02/07/2021

112820 Vật liệu làm răng tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ 03/2022-PL/HM Còn hiệu lực
03/03/2023