STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112851 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Fructosamine 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/24-01/PCBPL- BYT Đã thu hồi
03/03/2022

112852 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Fructosamine 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 142023-GS/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
25/07/2023

112853 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng FT3, FT4, T3, T4, TSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 269/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
19/08/2021

112854 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng FT3, FT4, T3, T4, TSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 201/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/11/2022

112855 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng FT3, FT4, T3, T4, TSH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 55/2023/NA-PL Còn hiệu lực
09/03/2023

112856 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng G-6-PDH TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 222022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

112857 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng G-6-PDH 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/07/PCBPL- BYT Đã thu hồi
09/02/2022

112858 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng G-6-PDH 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 042023-GS/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
25/07/2023

112859 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng G6PD TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 58/2024/NP-PL Còn hiệu lực
21/03/2024

112860 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng glucose TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 13-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023