STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112871 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 01/ZM/DSV-22 Còn hiệu lực
16/12/2022

112872 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 02/ZM/DSV-22 Còn hiệu lực
16/12/2022

112873 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 04/ZM/DSV-22 Còn hiệu lực
19/12/2022

112874 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 05/ZM/DSV-22 Còn hiệu lực
19/12/2022

112875 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 06/ZM/DSV-22 Còn hiệu lực
19/12/2022

112876 Vật Liệu Lấy Dấu Răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 11/2023/PLTTBYT-LTC Còn hiệu lực
25/07/2023

112877 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC AN 08/2023/PL/PA Còn hiệu lực
28/06/2023

112878 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 01-PLTTB-BYT-DEN/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

112879 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 10-PLTTB-BYT-DEN/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

112880 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 300723/TTNK-PLA1 Còn hiệu lực
30/07/2023