STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112881 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LACONIA VIỆT NAM 01A-2023/PLLACO-LC Còn hiệu lực
14/08/2023

112882 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 202310/PCBPL-VĐ Còn hiệu lực
16/12/2023

112883 VẬT LIỆU LẤY DẤU RĂNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM VÀ DV NỤ CƯỜI VIỆT 13112023/PL-NCV Còn hiệu lực
24/01/2024

112884 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 0924EXA-PL/DTH-GC Còn hiệu lực
09/03/2024

112885 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM AA/KZ/01 Còn hiệu lực
22/03/2024

112886 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ASIA ACTUAL VIETNAM AA/KZ/02 Còn hiệu lực
22/03/2024

112887 Vật liệu lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH WOWOOPS 04.PL/2024/ WOWOOPS Còn hiệu lực
25/03/2024

112888 Vật liệu lấy dấu răng (AROMA FINE PLUS FAST SET) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 0123AROMA-PL/DTH-GC Còn hiệu lực
08/03/2024

112889 Vật liệu lấy dấu răng alginate TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 019-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
17/06/2019

112890 Vật liệu lấy dấu răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 018-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH MTV Tín Nha Còn hiệu lực
22/07/2019