STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112991 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM CVN_PL05 Còn hiệu lực
14/06/2022

112992 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2617A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

112993 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2617A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/06/2022

112994 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2681A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/07/2022

112995 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2724A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2022

112996 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM BTLVN_PL12 Còn hiệu lực
03/10/2022

112997 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CRYOLIFE VIỆT NAM BTLVN_PL04 Còn hiệu lực
04/10/2022

112998 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỐNG NHẤT 02/2023/PL/THONGNHAT Còn hiệu lực
09/03/2023

112999 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2707A/2021/180000028/PCBPL-BYT Đã thu hồi
30/03/2023

113000 Vật liệu cấy ghép mạch máu nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2707A/2021/180000028/PCBPL-BYT Đã thu hồi
30/03/2023