STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
113031 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181858/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/04/2022

113032 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 85-2022/PL-PT Còn hiệu lực
13/07/2022

113033 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 84-2022/PL-PT Còn hiệu lực
13/07/2022

113034 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 108-2022/PL-PT Còn hiệu lực
04/10/2022

113035 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 64-2023/PL-PT Còn hiệu lực
13/04/2023

113036 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 63-2023/PL-PT Còn hiệu lực
14/04/2023

113037 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PIER 0507/PL-PIER Còn hiệu lực
08/08/2023

113038 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PIER 0107-PL/TP Đã thu hồi
08/08/2023

113039 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PIER 0107/PL-PIER Còn hiệu lực
08/08/2023

113040 Vật liệu cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG HUY PHÁT 02/2023/KQPL- HHP Còn hiệu lực
28/12/2023