STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
116841 Vòng cắt nội soi bằng xung điện dùng nhiều lần (các loại) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL05/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

116842 Vòng cắt nội soi bằng xung điện sử dụng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 964/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/09/2021

116843 Vòng cắt nội soi bằng xung điện sử dụng một lần Disposable Electrosurgical Snare TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL05/21- OVNC Công ty TNHH Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
15/05/2021

116844 Vòng cắt nội soi bằng xung điện sử dụng một lần SD-400 Single Use Electrosurgical Snare SD-400 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL07/20- OVNC Công ty TNHH Olympus Việt Nam Đã thu hồi
18/03/2020

116845 Vòng cắt nội soi bằng xung điện sử dụng một lần SD-400 Single Use Electrosurgical Snare SD-400 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL13/21- OVNC Công ty TNHH Thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
01/12/2021

116846 Vòng cắt nội soi bằng xung điện, dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 451/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/11/2019

116847 Vòng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 05PL/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

116848 Vòng cắt polyp dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ELIMED VIỆT NAM 11/2023/KQPL-ELIMED Còn hiệu lực
17/06/2023

116849 Vòng cấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 268/21/170000116/PCBPL-BYT,. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Còn hiệu lực
10/06/2021

116850 Vòng Cấy Nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2428A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2022