STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117241 Xịt mũi xoang Sao Thái Dương TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM 121/2023/STD-CV Còn hiệu lực
20/12/2023

117242 Xịt mũi xoang Thái Dương TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SAO THÁI DƯƠNG TẠI HÀ NAM 124/2023/STD-CV Còn hiệu lực
26/12/2023

117243 Xịt muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 721/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG Còn hiệu lực
29/09/2021

117244 Xịt Muối Biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2253A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT Còn hiệu lực
15/12/2021

117245 XỊT MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỢP NHẤT 01/VBPL-HN/2022 Còn hiệu lực
16/10/2023

117246 XỊT MUỐI BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HANA PHARMA 04:2024/PL- HANA Còn hiệu lực
02/05/2024

117247 XỊT MUỐI BIỂN SÂU TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH THẢO 02:2024/ PL- BACHTHAO Còn hiệu lực
22/05/2024

117248 Xịt Muối Biển Sâu HKSUN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2270A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ HK SUN Còn hiệu lực
24/12/2021

117249 XỊT MUỖI, CÔN TRÙNG PUXYCAT TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KINH DOANH HOÀNG PHÚC 01/2022/PL-HP Còn hiệu lực
07/02/2023

117250 XỊT NANO J.PLUS TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 754/21/170000116/PCBPL-BYT CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ SẢN XUẤT JASMINE Còn hiệu lực
05/11/2021