STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117351 XỊT VỆ SINH MŨI CLEANDAY TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á 01/2024/BPL -DAP/2024 Còn hiệu lực
08/05/2024

117352 XỊT VỆ SINH MŨI ÍCH NHI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC 01/2023 Còn hiệu lực
05/01/2024

117353 XỊT VỆ SINH MŨI ÍCH NHI TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC 02/2023 Còn hiệu lực
05/01/2024

117354 Xịt Vệ Sinh Mũi Ưu Trương Bisalt Người Lớn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 145/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KENTEK PHARMA Còn hiệu lực
25/02/2021

117355 Xịt Vệ Sinh Mũi Ưu Trương Bisalt Trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 145/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KENTEK PHARMA Còn hiệu lực
25/02/2021

117356 XỊT VỆ SINH RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM 01/PL-PRF/24 Còn hiệu lực
02/02/2024

117357 XỊT VỆ SINH RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM 01/PL-PRF/24 Còn hiệu lực
02/02/2024

117358 XỊT VỆ SINH RĂNG MIỆNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM 01/PL-PRF/24 Còn hiệu lực
02/02/2024

117359 Xịt vệ sinh tai TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2204A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC - MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
16/11/2021

117360 XỊT VẾT THƯƠNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BIDOPHARMA USA - CHI NHÁNH LONG AN 01/2023 Còn hiệu lực
23/06/2023