STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117381 Xông Foley 2 nhánh số 16 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 939.5 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

117382 Xông Foley 2 nhánh số 18 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 939.6 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

117383 Xông Foley 2 nhánh số 20 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 939.7 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

117384 Xông Foley 2 nhánh số 22 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 939.8 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

117385 Xông Foley 2 nhánh số 24 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 939.9 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

117386 Xông Foley 2 nhánh số 6 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 939.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

117387 Xông Foley 2 nhánh số 8 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 939.2 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
30/09/2020

117388 Xông Foley 3 nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200711 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI METECK Còn hiệu lực
19/11/2020

117389 Xông Foley 3 nhánh số 16 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 940.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020

117390 Xông Foley 3 nhánh số 18 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 940.2 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
01/10/2020