STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
117431 Xông thông tiểu kiểu Malecot TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 76/19000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

117432 Xông thông tiểu một nhánh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 97/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2023

117433 Xốp cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 364-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hùng Mạnh Còn hiệu lực
03/03/2020

117434 Xốp cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 376-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÙNG MẠNH Còn hiệu lực
20/03/2020

117435 Xốp cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 05/2021/MEDEP/PLTBYT Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học Còn hiệu lực
02/11/2021

117436 Xốp cầm máu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 08/2021/MEDEP/PLTBYT Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học Còn hiệu lực
15/11/2021

117437 Xốp cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 85/1900000002/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/06/2023

117438 Xốp cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 056/2023/PL.KANSTAT Còn hiệu lực
09/01/2024

117439 Xốp cầm máu các loại , các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 21.23CVPL.Gelita Còn hiệu lực
21/02/2023

117440 Xốp cầm máu gelatin các cỡ, tiệt trùng, tự tiêu ( Vật liệu cầm máu) (CUTANPLAST FAST) TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 094-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH kỹ thuật y tế Hải Dương Còn hiệu lực
05/04/2021