STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
118931 Xốp cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 85/1900000002/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/06/2023

118932 Xốp cầm máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 056/2023/PL.KANSTAT Còn hiệu lực
09/01/2024

118933 Xốp cầm máu các loại , các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỔNG VÀNG 21.23CVPL.Gelita Còn hiệu lực
21/02/2023

118934 Xốp cầm máu gelatin các cỡ, tiệt trùng, tự tiêu ( Vật liệu cầm máu) (CUTANPLAST FAST) TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 094-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH kỹ thuật y tế Hải Dương Còn hiệu lực
05/04/2021

118935 Xốp cầm máu gelatin các cỡ, tiệt trùng, tự tiêu ( Vật liệu cầm máu) (CUTANPLAST) TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 094-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH kỹ thuật y tế Hải Dương Còn hiệu lực
05/04/2021

118936 Xốp cầm máu gelatin các cỡ, tự tiêu, tiệt trùng (AbGel) (Vật liệu cầm máu các loại) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG 01/HDM/2022/PL Đã thu hồi
15/03/2022

118937 Xốp cầm máu gelatin tiệt trùng, tự tiêu CUTANPLAST STANDARD (Vật liệu cầm máu) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2485A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/04/2022

118938 Xốp cầm máu gelatin tự tiêu vô trùng TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 422/170000035/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/01/2022

118939 Xốp cầm máu không tiêu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018046 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
21/12/2019

118940 Xốp cầm máu không tiêu Chitosan TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HOÀNG SƠN 02/2023/CBPLHS Còn hiệu lực
08/08/2023