STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119061 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 3006/2022/MPEMD Còn hiệu lực
01/07/2022

119062 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 290822022/ALLOMED Còn hiệu lực
15/09/2022

119063 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 26082022/QDMED Còn hiệu lực
15/09/2022

119064 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1409/2022/MPMED Còn hiệu lực
23/09/2022

119065 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VIỆT QUANG 124/PL-VQ Còn hiệu lực
13/10/2022

119066 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 1007/2023/QDM Còn hiệu lực
01/08/2023

119067 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 10073/2023/QDM Còn hiệu lực
01/08/2023

119068 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230825/MP-BPL Còn hiệu lực
25/08/2023

119069 Đèn khám bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 23082805/MP-BPL Còn hiệu lực
31/08/2023

119070 Đèn Khám Bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUANG ANH 220224/PL-QA Còn hiệu lực
22/02/2024