STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119201 Đầu nối male-male TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đầu nối male-male Còn hiệu lực
17/05/2022

119202 Đầu nối nhanh TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 089-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
05/07/2019

119203 Đầu nối nhanh TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 138-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
05/07/2019

119204 Đầu nối nhanh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ 06/HL/PL Đã thu hồi
10/08/2022

119205 Đầu nối nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ 08/HL/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

119206 Đầu nối nhanh của các khẩu ra TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 372-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hoàng Lê Còn hiệu lực
17/09/2019

119207 Đầu nối nhanh của các khẩu ra TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 182/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
21/09/2021

119208 Đầu nối nhanh của các khẩu ra khí y tế TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 204-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
09/04/2020

119209 Đầu nối nhiều đường cho catheter tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 111/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
29/09/2020

119210 Đầu nối nhựa chữ Y TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 42/MED1217/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2019