STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119251 Đầu tán nhân Phaco Sophi TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3145 PL-TTDV Công ty TNHH Phát Triển Còn hiệu lực
19/11/2021

119252 Đầu tán nhân tưới TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3138-2 PL-TTDV Công ty TNHH Phát Triển Còn hiệu lực
19/11/2021

119253 Đầu tay khoan TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20182010/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MARKERS VINA Còn hiệu lực
26/12/2021

119254 Đầu tay khoan chậm khuỷu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 634/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
18/01/2021

119255 Đầu tay khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 33/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
20/01/2021

119256 Đầu tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

119257 Đầu thẳng tay mài Rotex 782E/STRAIGHT ATTACHMENT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 660/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA BẢO CHÂU Còn hiệu lực
07/07/2020

119258 Đầu thắt giãn tĩnh mạch thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG 14/2019/180000016/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Còn hiệu lực
30/12/2021

119259 Đầu thắt giãn tĩnh mạch thực quản TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG ZKSK01-ML22/PLTTBYT Còn hiệu lực
31/03/2022

119260 Đầu thắt tĩnh mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 83/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019