STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119321 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 189/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HQC HOA KỲ Còn hiệu lực
25/05/2021

119322 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 203/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC VẠN THỊNH PHARMA Còn hiệu lực
25/05/2021

119323 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1017/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC-MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
01/07/2021

119324 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1015/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG PHARMA Còn hiệu lực
01/07/2021

119325 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1018/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC-MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
01/07/2021

119326 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1016/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC-MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
01/07/2021

119327 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 478/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR Còn hiệu lực
21/07/2021

119328 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 466/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KT NEW LIFE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2021

119329 Xịt xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1233/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC MỸ PHẨM QUỐC TẾ SHABIPHAR Còn hiệu lực
24/07/2021

119330 XỊT XOANG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 653/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM CNC QUỐC TẾ Còn hiệu lực
08/09/2021