STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119561 Đầu LASER (LASER AND ULTRAVIT PROBES FAMILY) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1009PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/02/2020

119562 Đầu Laser 23G TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 208-1/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
08/02/2020

119563 Đầu Laser 23G TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 210-3/2020/PL/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
10/02/2020

119564 Đầu Laser 23G TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 1020/PL/PX-BK/2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
20/10/2020

119565 Đầu Laser 25G TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 1020/PL/PX-BK/2020 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
20/10/2020

119566 Đầu lấy cao (vôi) răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 91/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/10/2019

119567 Đầu lấy cao siêu âm/ Scaling high efficiency inserts TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

119568 Đầu lấy cao/ Insert Scaling TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 014-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nha khoa Thái Bình Dương Còn hiệu lực
13/05/2020

119569 Đầu lấy vôi (cao) răng bằng kim loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 167/MED0818/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

119570 Đầu lọc TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1642/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/02/2023