STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
119641 Đầu nối kim luồn TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 37/170000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/01/2021

119642 Đầu nối kim đơn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 026.22/PL-TVME Đã thu hồi
30/06/2022

119643 Đầu nối kim đơn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 056.22/PL-TVME Còn hiệu lực
17/08/2022

119644 Đầu nối kim đơn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 059.22/PL-TVME Còn hiệu lực
17/08/2022

119645 Đầu nối male-male TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Đầu nối male-male Còn hiệu lực
17/05/2022

119646 Đầu nối nhanh TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 089-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
05/07/2019

119647 Đầu nối nhanh TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 138-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT HOÀNG LÊ Còn hiệu lực
05/07/2019

119648 Đầu nối nhanh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ 06/HL/PL Đã thu hồi
10/08/2022

119649 Đầu nối nhanh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LÊ 08/HL/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

119650 Đầu nối nhanh của các khẩu ra TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 372-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hoàng Lê Còn hiệu lực
17/09/2019